gobi portal

Temat: TESTY Z WIEDZY DO POLICJI
...są: gmina, powiat, województwo 2. Starosta jest: organem administracji i stoi na czele zarządu powiatu 3. Decentralizacja oznacza: Przeniesienie części uprawnień władzy centralnej na organy niższych szczebli oraz miejscowych, lokalnych samorządów, urzędów, instytucji 4. Organem administracji niezespolonej jest: 5. Naczelnym organem administracji państwowej jest: minister 6. Wojewoda to: przedstawiciel RM na terenie województwa 7. Organ administracji publicznej powinien działać w sprawie: wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia 9. Centralnym organem administracji państwowej, właściwym w sprawach utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, jest: minister swia 10. Ministrowie mogą wydawać: rozporządzenia i zarządzenia 11. Polska pod względem administracyjnym podzielona jest na:...
Źródło: frombork.nethit.pl/viewtopic.php?t=2684

Temat: TEST O SPOŁECZEŃ
...204 Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest organem 205 Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Szef Agencji Wywiadu podlegają bezpośrednio 206 Urząd gminy jest 207 Starosta powiatu jest 208 Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest 209 Jednostki samorządu terytorialnego wykonują swoje zadania za pomocą 210 Terenowym organem administracji państwowej jest 211 Jednostkami zasadniczymi podziału terytorialnego są 212 Organ administracji publicznej powinien działać w sprawie 213 Decentralizacja oznacza 214 Naczelnym organem administracji państwowej jest 215 Naczelnym organem administracji państwowej jest 216 Naczelnym organem administracji państwowej jest 217 Centralnym organem administracji państwowej, właściwym w sprawach utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, jest 218 Polska pod względem administracyjnym podzielona jest na 219...
Źródło: frombo.nethit.pl/viewtopic.php?t=395


Temat: 680 pytan two
Uwaga! Baza pytań do testu wiedzy ogólnej – etapu postępowania kwalifikacyjnego – będzie sukcesywnie powiększana o kolejne pytania! 1. Jednostkami zasadniczymi podziału terytorialnego są: 2. Starosta jest: 3. Decentralizacja oznacza: 4. Organem administracji niezespolonej jest: 5. Naczelnym organem administracji państwowej jest: 6. Wojewoda to: 7. Organ administracji publicznej powinien działać w sprawie: 8. Naczelnym organem administracji państwowej jest: 9. Centralnym organem administracji państwowej, właściwym w sprawach utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, jest: 10. Ministrowie mogą wydawać: 11. Polska pod względem administracyjnym podzielona jest na: 12. Terenowym organem administracji rządowej jest: 13. Przedstawicielem Rady Ministrów w...
Źródło: frombork.nethit.pl/viewtopic.php?t=1850


Temat: Sprzedam TEST WIEDZY + MULTISELECT
...Straży Granicznej, komendanci strażnic oraz komendanci granicznych placówek kontrolnych i dywizjonów Straży Granicznej 14) Prezes Agencji Rynku Rolnego 15) Regionalni inspektorzy celni. 5. Naczelnym organem administracji państwowej jest: Prezydent, rada ministrów, prezes rady ministrów 6. Wojewoda to organ: Nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego jest przedstawicielem rządu w terenie, zespolonej administracji. 7. Organ administracji publicznej powinien działać w sprawie: Jest sprawowany przez państwo, administracja publiczna wyposażona we władztwo, może stosować (sama bez ingerencji sądów)środki przymusu dla przeprowadzenia swoich zadań 8. Naczelnym organem administracji państwowej jest: Odpowiedz punkt 5 9. Centralnym organem administracji państwowej, właściwym w sprawach utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego...
Źródło: frombork.nethit.pl/viewtopic.php?t=1725
Temat: Pytania z TWO
...- okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego - państwowi inspektorzy sanitarni - powiatowi oraz graniczni lekarze weterynarii - wojewódzcy inspektorzy transportu drogowego. 5. Naczelnym organem administracji państwowej jest: : Rada Ministrów, prezes Rady Ministrów, ministrowie kierujący działami administracji rządowej 6. Wojewoda to organ: nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego oraz przedstawicielem rządu w terenie. 7. Organ administracji publicznej powinien działać w sprawie: wnikliwie i szybko, na podstawie i w granicach prawa ,posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. 8. Naczelnym organem administracji państwowej jest: minister, R. Ministrów 9. Centralnym organem administracji państwowej, właściwym w sprawach utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego jest: minister spraw wewnętrznych i...
Źródło: frombork.nethit.pl/viewtopic.php?t=2741


Temat: 680pytań
...oraz komendanci granicznych placówek kontrolnych i dywizjonów Straży Granicznej, -Prezes Agencji Rynku Rolnego, -Regionalni inspektorzy celni. 5. Naczelnym organem administracji państwowej jest: rada ministrów, prezes rady ministrów, ministrowie kierujący działaniami administracji rządowej6. Wojewoda to: terenowy organ administracji rządowej w województwie i zwierzchnik zespolonej administracji rządowej na terenie województwa. 7. Organ administracji publicznej powinien działać w sprawie: wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia 8. Naczelnym organem administracji państwowej jest: rada ministrów, prezes rady ministrów, ministrowie kierujący działaniami administracji rządowej9. Centralnym organem administracji państwowej, właściwym w sprawach utrzymania bezpieczeństwa i porządku...
Źródło: frombork.nethit.pl/viewtopic.php?t=2905


Temat: NOWE 680 PYTAŃ
...wyjeździe oraz o terminie powrotu, a także na innych ograniczeniach jego swobody, niezbędnych do wykonywania dozoru. 143 Naczelnym organem administracji państwowej jest Minister (Prezes Rady Ministrów (Premier), Rada Ministrów), minister kierujący działaniami administracji rządowej 144 Wojewoda to Terenowy organ administracji rządowej w województwie, zwierzchnik zespolonej administracji rządowej na terenie województwa 145 Organ administracji publicznej powinien działać w sprawie Wnikliwie i szybko, posługując się najprostszymi środkami prowadzącymi do załatwienia sprawy 146 Ministrowie mogą wydawać ROZPORZĄDZENIA 147 Polska pod względem administracyjnym podzielona jest na 16 województw, powiaty: grodzkie 65, ziemskie 308, na 2489 gminy 148 Terenowym organem administracji rządowej jest wojewoda, (wicewojewoda, dyrektor urzędu...
Źródło: frombork.nethit.pl/viewtopic.php?t=1866


Temat: przykładowy test z WO
...postępowanie: 1. przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych 2. w sprawach karnych skarbowych, 3. w niektórych częściach prawa kanonicznego, 4. w sprawach wynikających z nadrzędności i podległości organizacyjnej w stosunkach między organami państwowymi i innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi. 16. Organ administracji publicznej powinien działać w sprawie: 1. z należytą ostrożnością, 2. wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia 3. unikając posługiwania się nie wymienionymi w ustawie środkami dowodowymi ze względu na ich zawodność, 4. w sposób zapewniający jej załatwienie na korzyść administracji publicznej. 17. Postępowanie administracyjne jest:...
Źródło: frombork.nethit.pl/viewtopic.php?t=1447


Temat: Nowe 700 pytan (opracowane)
...polityki rządu na obszarze województwa), a także zwierzchnikiem zespolonej administracji rządowej w województwie. Inne role wojewody sprowadzają się do tego, że jest on także organem nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego (na zasadach określonych w ustawach o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatu i o samorządzie województwa), organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów o postępowaniu administracyjnym. 145. Organ administracji publicznej powinien działać w sprawie: wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia 146. Ministrowie mogą wydawać: rozporządzenia, zarządzenia i decyzje administracyjne 147. Polska pod względem administracyjnym podzielona jest na: województwa jest ich 16, te z kolei dzielą się na powiaty grodzkie-65 i powiaty ziemskie-308, a te dzielą się na...
Źródło: frombork.nethit.pl/viewtopic.php?t=3065


Temat: 680pytań
...komendanci granicznych placówek kontrolnych i dywizjonów Straży Granicznej, -Prezes Agencji Rynku Rolnego, -Regionalni inspektorzy celni. 5. Naczelnym organem administracji państwowej jest: rada ministrów, prezes rady ministrów, ministrowie kierujący działaniami administracji rządowej 6. Wojewoda to: terenowy organ administracji rządowej w województwie i zwierzchnik zespolonej administracji rządowej na terenie województwa. 7. Organ administracji publicznej powinien działać w sprawie: wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia 8. Naczelnym organem administracji państwowej jest: rada ministrów, prezes rady ministrów, ministrowie kierujący działaniami administracji rządowej 9. Centralnym organem administracji państwowej, właściwym w sprawach utrzymania bezpieczeństwa i porządku...
Źródło: frombork.nethit.pl/viewtopic.php?t=2905